Kişisel Verileri Koruma

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Kişisel verilerin korunması amacı ile yasalaşarak yürürlüğe giren ve Şirketimizce kanunun yürürlüğünden önceki dönemde de büyük önem atfedilen kişisel verilerin korunması ve güvenliği konularını yasal bir zemine kavuşturan 6698 sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Birikim Varlık Yönetim A.Ş. olarak, 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan ve kanunun emredici sınırları çerçevesinde işlenebilecektir.

VERİ SORUMLUSU

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatını haiz Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketi ('Şirket') tarafından aşağıda açıklanan kapsamda elde edilebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla müşteri görüşmeleri, çağrı merkezi ekiplerine yapılan sözlü/yazılı/dijital başvurular, internet sitemiz üzerinden yapılan dijital başvurular, varlık yönetim işlemleri, internet sitemiz, sosyal medya, adli kayıtların taranması, SMS kanalları, Sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz finansal kuruluşlar, destek hizmeti aldığımız sair şirketler vb. diğer kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Birikim Varlık Yönetim A.Ş. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 24893 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu, MASAK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar, finans kuruluşları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, tahsili yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir.

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz tarafından, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, çalışan adayı bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi, pazarlama bilgisi kategorilerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; varlık yönetim hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi, sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi başta olmak üzere; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; şirketin İK politikalarına uygun şekilde İK operasyonlarının yürütülmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçlarıyla; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; yasal olarak hak sahibi bulunduğu hususların temini amacıyla başlatılacak hukuki ve idari başvuru ve bağlantılı işlemlerin sürdürülmesi amacıyla; şirketimiz tarafından yürütülen operasyonlar, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen satın alma operasyonları, takip ve tahsilat işlemlerinin yapılması, mevzuat, BDDK, TBB Risk Merkezi, SPK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmasına yönelik yürütülen operasyonlar, amaçlarıyla ve

Şirket tarafından banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacakları hakkında bilgi verilmesi, bankaların tahsili gecikmiş portföylerinin veya devir alınan gecikmiş alacaklarının idare, takibi ve tahsili için gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve alacak yapılandırmaları faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, risk yönetimi, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; KKB, BKM, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan Kişisel verileriniz; yukarıda bahsedildiği üzere kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi adına; iştiraklerimize, sözleşmeli avukatlarımıza, tedarikçilerimize aktarılmakta, mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı veya izin verdiği ölçüde kişi, kurum ve kuruluşlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi ile düzenlenmiş olup söz konusu haklarınız aşağıdaki gibidir.

İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanunda tanımlı şekli ile ilgili kişi olarak; haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimiz Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 K:5 Esentepe Şişli / İSTANBUL adresine yazılı olarak iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz bir şekilde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; bilgilendirme taleplerini içerir www.Birikimvarlik.com.tr uzantılı internet sitemizde yer alan iletişim kanallarından bize ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Dikkat!

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin onay gerektirmeyen durumlar başlıklı 6. Maddesinin ikinci fıkrası;

'Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.'

doğrultusunda; şirketimiz tarafından gönderilen iletiler elektronik ticaret kapsamında olmayıp yasal olarak kredi sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Bu sebeple müşteri tarafından kendisine SMS gönderilmesi için açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır.