Mali Avantajlarımız

Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.’nin kuruluşu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 11.03.2011 tarih ve 4121; faaliyeti ise 13.07.2011 tarih ve 4301 sayılı kararları ile gerçekleşmiştir. Birikim Varlık Yönetim A.Ş., kuruluş tarihini izleyen 5 yıl boyunca , 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143/5 maddesi uyarınca, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır.

Birikim Varlık Yönetimi A.Ş. ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-L maddesi uyarınca, bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi işlemlerindeki katma değer vergisinden de istisnadır.

Büyükdere Cad. No:122
Özsezen İş Merkezi A Blok Kat:5
Esentepe 34394
Şişli / İstanbul

Çözüm Hattı : (0212) 337 40 40
info@birikimvarlik.com

Bilgi Toplumu Hizmetleri

    

    

Gelişmeleri kaçırmayın

Altınhas Holding Altınhas Holding Altınhas Holding